การศึกษาประสิทธิภาพและองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus sp.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิพงค์ แก้วมรกต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรินทริ์ รัชชะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาคใต้ของประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตอากาศร้อนชื้นเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และการขยายพันธุ์ ของสิ่งมีชีวิตรวมทั้ง จุลินทรีย์ รา และเห็ด เชื้อราที่มีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติ ส่วนมากเจริญเติบโตได้ดี บนผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งรวมทั้งแผ่นยางพาราและเชื้อราที่พบเป็นส่วนใหญ่ ก็เป็นเชื้อรา Aspergillus sp.ซึ่งเป็นเชื้อราที่สามารถสร้างอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง ไวรัสตับอักเสบ หรือสร้าง โอคราทอกซิน (Ochratoxin) ซึ่งอาจก่อให้เกิด มะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ จึงได้สืบค้น และเลือกมาทำการทดสอบด้วยสารสกัดทั้งหมด 21 ตัว จากสมุนไพรทั้ง 7 ชนิด ด้วยวิธีการสกัดโดยการแช่ในตัวทำละลาย เอทานอล แอซีโตน และเฮกเซน โดยทดสอบประสิทธิภาพด้วยวิธี filter paper disc โดยใช้สารสกัดที่ความเข้มข้น 100,000 ppm และนำสารสกัดที่มีคุณภาพสูงที่สุดไปแยกองค์ประกอบทางเคมีด้วยวิธี thin layer chromatography เพื่อศึกษาว่าองค์ประกอบใดออกฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ Aspergillus sp.