การพยากรณ์คะแนนในการสอบเข้าคณะแพทย์ในรอบกสพท.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลธิชา พลเดช, ณัฐชยา มีหิ้น, พิ​ชาม​ญ​ธุ์​ เพ็งพาจร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรถพล ศิริมนูญ, ทวิษญาณ์ เชื้อบ้านเกาะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้เป็นการคำนวณหาแนวโน้มและพยากรณ์คะแนนในการสอบติดคณะแพทยศาสตร์ในรอบที่ใช้คะแนนวิชาความถนัดแพทย์ O-NET และวิชาสามัญ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มในการสอบติดคณะแพทยศาสตร์ในรอบ กสพท. ศึกษาการทำสมการให้อยู่ในรูปสมการทั่วไปและหาค่าความคลาดเคลื่อนจากสมการ Absolute Error และศึกษาว่าสมการใดมีความเหมาะสมมากที่สุดในการใช้พยากรณ์คะแนนรวมสูงสุดและต่ำสุดในการสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ในรอบ กสพท. โดยอ้างอิงคะแนนย้อนหลัง 10 ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 – 2563 จากคณะแพทยศาสตร์จำนวน 10 สถาบัน และใช้สมการ 3 รูปแบบ คือ เชิงเส้น พาราโบลา และเอกซ์โพเนนเชียล จากการศึกษาการเปรียบเทียบค่าความคาดเคลื่อนจากค่าจริงและค่าทำนายด้วยสมการ Absolute Error และการเปรียบเทียบค่า R-square จากสมการทั้ง 3 รูปแบบ พบว่า ในกรณีที่ใช้พยากรณ์คะแนนรวมสูงสุด สมการเอกซ์โพเนนเชียลเป็นสมการที่เหมาะสมมากที่สุด และในกรณีที่ใช้พยากรณ์คะแนนรวมต่ำสุดนั้น สมการพาราโบลาเป็นสมการที่เหมาะสมมากที่สุด