การพัฒนาการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ลดการใช้น้ำด้วยวุ้นและสารสกัดชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บัวชมพู ชุมภูทอง, พรนภัส เปียกบุตร, พิมพ์พลอย เฟื่องมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนต์ตรา ไกรนรา, นวรัตน์ ริยาพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การพัฒนาการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ลดการใช้น้ำด้วยวุ้นและสารสกัดชีวภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการยืดอายุการเน่าเสียของวุ้นและกรีนคอสสามารถเจริญเติบโตได้ด้วยสกัดตะไคร้ นมราชสีห์ ขมิ้น และ EM ปริมาณร้อยละ 0.1 และ 1 ในระยะเวลา 20 วัน พบว่า ทุกสารสกัดไม่ทำให้วุ้นเกิดการเน่าเสียและรากพืชสามารถชอนไชเข้าไปในวุ้น ยกเว้นนมราชสีห์วุ้นขึ้นราเร็ว และกรีนคอสไม่เจริญเหี่ยวและตายไป จากนั้นได้นำเอาถ่านเติมในสารกัดที่พืชเจริญเติบโตได้เพื่อลดต้นทุนปริมาณการใช้วุ้น โดยวัดความสูง ขนาดรอบของพุ่ม นับจำนวนใบ วัดความยาว ความกว้าง ของใบ ทุกๆ 1 อาทิตย์ และวัดปริมาณการใช้น้ำจนกว่ากรีนคอสเจริญเติบโต 45 วัน