การตรวจสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและวิเคราะห์ปริมาณเบต้าแคโรทีนด้วยวิธีการโครมาโทกราฟีแบบผิวบางของสารสกัดแตงไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร หนูแสง, ณัฐวดี พิบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อมรรัตน์ ชมญาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แตงไทย (Muskmelon, Cucumis melo Linn.) เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ เช่น โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส และแคลเซียม วิตามินต่างๆ เช่นวิตามินเอ วิตามินซี และวิตามินอี รวมทั้งเบต้าแคโรทีน และวิตามินซี มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้คือวิเคราะห์ปริมาณเบต้าแคโรทีน และวิตามินซี ทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดแตงไทย โดยสกัดเปลือก เนื้อ และเมล็ดแตงไทยด้วยเอทานอลความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ วิเคราะห์องค์ประกอบด้วยวิธีโครมาโทกราฟีแบบผิวบาง (thin layer chromatography) ปริมาณเบต้าแคโรทีนวิเคราะห์ด้วยการวัดการดูดกลืนความเข้มแสง (spectrophotometric method) วิตามินซีวิเคราะห์ด้วยการไทเทรตกับสารละลายไอโอดีน และตรวจสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazy (DPPH) ผลการทดสอบรายงานเป็นรูปแบบองค์ประกอบของโครมาโทกราฟีแบบผิวบาง ความเข้มข้นของเบต้าแคโรทีน วิตามินซีน และเปอร์เซ็นการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดแตงไทยทั้ง 3 ตัวอย่าง ทำให้ได้องค์ความรู้ของสารสกัดแตงไทยในการต้านอนุมูลอิสระ และเป็นข้อมูลพื้นฐานของสารสกัดแตงไทยสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เครื่องสำอางจากแตงไทย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแตงไทยต่อไป