การเปรียบเทียบอัลกอริทึมของการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นเอกลักษณ์ของคลื่นสมองเพื่อหาวิธีการกระตุ้นคลื่นสมองด้วยการมองเห็นที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภวิชญ์ ผึ้งแดง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒิชาติ แสวงผล, บุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากทุกวันนี้ข้อมูลสารสนเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก การจัดเก็บและความปลอดภัยของข้อมูลจึงมีความสำคัญมากขึ้น มนุษย์ได้คิดค้นวิธีการเก็บรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยจากบุคคลภายนอกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้รหัสผ่าน การใช้ลายนิ้วมือ การจดจำใบหน้า การตรวจจับม่านตา และการจดจำเสียง ซึ่งวิธีทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นระบบยืนยันตัวบุคคลที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่วิธีการเหล่านี้ก็ยังสามารถคัดลอกเลียนแบบทางกายภาพได้ ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้ระบบการยืนยันตัวบุคคลยังไม่มีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ ดังนั้นคณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะใช้คลื่นสมองในการยืนยันตัวตน เพราะคลื่นสมองเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องหรือแก้ไขในทางกายภาพและการตรวจสอบจะต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางในการวัด อีกทั้งข้อมูลคลื่นสมองยังสามารถทำการลอกเลียนแบบข้อมูลได้ยากเมื่อเทียบกับข้อมูลที่ใช้ยืนยันอื่นๆ อย่างไรก็ตามคลื่นสมองที่ใช้ในการยืนยันตัวตนในปัจจุบันมีการรับค่าข้อมูลเพียงแค่วิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านั้นซึ่งไม่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับแต่ละบุคคลเพราะสมองของมนุษย์มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่แตกต่างกัน รวมถึงอัลกอริทึมที่ใช้ยังมีช่องโหว่ที่ส่งผลถึงความผิดพลาดที่มากขึ้น ทางผู้จัดทำโครงการจึงต้องการที่จะเพิ่มความแม่นยำของการระบุตัวตนบุคคลจากคลื่นสมองและคัดเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสมที่สุด โดยจะใช้อัลกอริทึมในเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก(deep learning) สำหรับการวิเคราะห์คลื่นสมอง และเปรียบเทียบความแตกต่างของวิธีการกระตุ้นคลื่นสมองด้วยวิธีการมองเห็น