เครื่องผลิตปุ๋ยอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มัลลิกา ศรีภูธร, จิราภรณ์ จานแบน, ชนิษฎา สุทธนูกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ญัตติพงศ์ ไชตะมาตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่สำคัญมากอาชีพหนึ่งที่ทำให้มนุษย์มีอาหารไว้บริโภค

จึงต้องมีการผลิตเครื่องมือไว้ช่วยเกษตรกรในหลายๆด้านเพื่อให้มีผลผลิตได้ตามความต้องการของมนุษย์

อาหารหลักๆของมนุษย์นั้นมาจากพืชผักซึ่งปลูกได้ง่ายกว่าการเลี้ยงสัตว์มาก ดูแลไม่อยากเพียงเเต่ต้องให้น้ำและปุ๋ยให้เพียงพอ

เราจึงได้คิดค้นโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยจากสารเคมี มาใช้ปุ๋ยชีวภาพจากเศษพืชผักแทน

และทำให้การทำปุ๋ยใช้เองไม่เป็นปัญหา ในการทำการกษตรอีกสามารถช่วยเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย

เพราะเหตุผลที่กล่าวมานี้จึงทำให้เราอยากทำโครงงานนี้เพื่อช่วยกษตรกร