เครื่องมือวัดระดับมลพิษในอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา แก้วสระคู, จิรวรรณ บุตรเพ็ง, แทนใจ วงษ์แป้น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วราวุฒิ มุขกระโทก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงาน เรื่อง เครื่องมือวัดระดับมลพิษในอากาศมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้วัดปริมาณมลพิษในอากาศในบริเวณที่เราต้องการทราบ เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและแจ้งให้ทราบถึงความปลอดภัยของบริเวณที่เราอยู่ว่ามีปริมาณมลพิษในอากาศมากน้อยเพียงใด โดยมีการวัดระดับมลพิษในอากาศแล้วแสดงผลออกมาเป็นค่าตัวเลขความหนาแน่นของปริมาณมลพิษในบริเวณนั้นๆ