ชุดปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพิมล บุษปฤกษ์, หทัยกาญจน์ แซ่ล้อ, สิรภพ วงศ์ศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มัลลิกา เจริญศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัด คิดวิธีการที่จะทำ ที่จะสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของเสื้อผ้า ตามความประสงค์ของผู้ใส่ หรือแม้แต่ปรับระบบเป็นอัตโนมัติ เพื่อความสะดวก เพื่อให้ร่างกายในอุณหภูมิที่พอเหมาะ