ความสัมพันธ์ของรัศมีของทรงกลมที่แนบในพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยทรงกลมที่ติดกัน n เหลี่ยม ในระบบสามมิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศมนีย์ สุขปลั่ง, ธนากร พันธ์ศิริ, กนกวรรณ พันธุรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกศินี เพ็ชรรุ่ง, มนธิรา ชื่นชมพุทธ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ในครั้งนี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการหารัศมีของทรงกลมที่แนบในพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยทรงกลมที่ติดกัน n เหลี่ยม โดย n เท่ากับ 3,4 และ 5 ตามลำดับ ซึ่งทรงกลมนี้เกิดขึ้นภายในพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยทรงกลมที่มีรัศมียาว R หน่วย ซึ่งติดกันเป็นรูป n เหลี่ยม ในระบบสามมิติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาสูตรการหารัศมีของทรงกลมที่แนบในพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยทรงกลมที่ติดกัน n เหลี่ยม ในระบบสามมิติ