ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแกว่งของเครื่องทดสอบความหวานและความหวานของสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

การะเกด แสงรุ่ง, กชกรรวี พุ่มนึก, ณิชชาภัทร สุขงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรารัตน์ คนซื่อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สับปะรดถือเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยสับปะรดที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดสำหรับบริโภคมีรสชาติและเนื้อสัมผัสแตกต่างไป บางลูกก็ได้รสชาติหวานฉ่ำ แต่บางลูกก็ได้รสชาติที่เปรี้ยว ทางคณะผู้จัดทำจึงศึกษาและหาวิธีการวัดความหวานของสับปะรด โดยใช้วิธีการที่ไม่ทำให้สับปะรดเสียสภาพ ทำการประดิษฐ์เครื่องทดสอบความหวานขึ้นมา ด้วยหลักการแกว่ง เมื่อเราแกว่งลูกตุ้มไปกระทบกับสับปะรดแต่ละลูก ซึ่งมีองค์ประกอบภายในที่แตกต่างกันทั้งปริมาณเนื้อและน้ำ ผลคือ ลูกตุ้มจะสะท้อนกลับมาในมุมที่ต่างออกไป นอกจากนั้นความถี่ของเสียงที่ได้ออกมาย่อมแตกต่างด้วย โดยหวังว่าเครื่องมือนี้จะสามารถเป็นมาตรฐาน เพื่อช่วยวิเคราะห์ความหวานของสับปะรดได้ ในการศึกษาครั้งนี้คณะผู้จัดทำได้ใช้สัปปะรด จากอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์