ถ่านจากต้นธูปฤาษี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลธิชา ส่งศรี, จุไรรัตน์ น้อยรอด, ภทรษร รู้รักตน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิสาชล จุลศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ต้นธูปฤษา๊เป็นวัชพืยที่มีมากในท้องถิ่น เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตย์มีพิษ ส่วนใหญ่ในชุมชนจะใช้วิธีกำจัดโดยการตุดทิ้งอยู่บ่อยครั้งและผลที่เกิดตมมา ก็คือ ต้นธูปฤาษ๊เหล่านนั้นก็จะเน่า ดั้งนั้น มางคณะผู็จัดทำจึงเห็นว่าต้ยธูปฤาษีนั้นเป็นวัสดุธรรมชาติที่นำมาสร้างให้เกิดประโยชน์ได้ ผู้จัดทำจึงเริ่มศึกษาหาข้อมูลและพบว่าสามารถนำมาเป็นภ่านใช้หุงต้มในครัวเรือนได้ และกระบวนการที่ทำก็ง่าย โดยเราจะใช้ต้นธูปฤาษีเป็นวัสดุหลัก เมื่อมีการทำที่งายผู้จัดทำมีผลที่คาดว่าจะได้รับว่า คนในชุมชนจะสามารถเข้าใจในกระบวนการทำและหันมาใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนมาสร้างประโยชน์ได้