นาฬิกาวัดความดันโลหิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตรดนัย อุทาวงค์, วีนัส ทิพย์ธานี, ปทุมวดี พะคะยะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิสาชล จุลศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในวงการการแพทย์มีการใช้เครื่องมือในการตรวจวัดความดันเพื่อหาโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและการไหลเวียนของโลหิตและทำให้ผู้ที่ป่วยนี้มีสิทธิ์ที่จะทราบความดันของตนเองและแพท์ก็จะให้คำแนะนำในการป้องกันและการรักษาได้ถูกต้องและทันท่วงที

ทางคณะผู้จัดทำนี้จึงได้มีการคิดที่จะทำเครื่องวัดความดันที่มีขนาดที่จะสามารถพกพาได้โดยจะออกแบบให้เป็นนาฬิกาแต่ทางเราได้สืบค้นข้อมูลนี้มาและได้ทราบว่าเครื่องตรวจความดันในท้องตลาดทั่วไปมีการซื้อขายในราคาที่แพงและเข้าถึงราคาได้ยากทางเราจึงจะทำให้มีราคาที่น้อยกว่าที่ทางตลาดได้ตั้งราคาไว้เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้นำมาใช้และไม่ทำให้แปลืองงบประมาณในการซื้อและเครื่องมือนี้จะทำงานโดยตรวจจับชีพจรของผู้ใส่หากมีการไหลของโลหิตที่มีความดันสูงก็จะทำให้นาฬิกานี้มีการสั่นเเละมีเสียงออกมา เช่น ผู้ที่เป็นความดันสวมใส่นาฬิกานี้ในการออกกำลังกายก็จะทำให้ผู้สวมใส่ได้ทราบถึงค่าอัตราการเต้นของหัวใจและถ้าหากมีความดันสูงเครื่องนี้ก็จะทำการแจ้งเตือนโดยการสั่น และจะทำให้ผู้สวมใส่ทราบและหยุดออกกำลังกายได้ทันท่วงที