อุปกรณ์ดูดสิ่งปฏิกูลและกรองน้ำในตู้ปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฏิมากร คงวัน, นภัสวรรณ โพธิ์ขาว, ธัชชัย ทรัพย์ครองชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ รัมพณีนิล, ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีนิยมเลี้ยงปลาสวยงามอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นงานอดิเรกของสมาชิกในครอบครัวก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน และคลายความเครียดได้เป็นอย่างดีเพราะปลาสวยงามสามารถดึงดูดความสนใจได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ปลาสวยงามใช้เป็นเครื่องตกแต่งสถานที่ คุณภาพน้ำในบ่อปลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งสาเหตุจากสภาพแวดล้อมและจากตัวปลาเอง ปลาก็มีการขับถ่ายอยู่ตลอดเวลาจึงต้องมีการทำความสะอาดตู้ปลา แต่ในแหล่งน้ำธรรมชาติจะเกิดการปรับปรุงหรือปรับสภาพให้น้ำมีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยขบวนการต่าง ๆ จากสิ่งมีชีวิตหลายชนิด คณะผู้จัดทำจึงได้ประดิษฐ์อุอุปกรณ์ดูดสิ่งปฏิกูลและกรองน้ำในตู้ปลาที่สามารถใช้ทำความสะอาดตู้ปลาหรือบ่อปลาสวยงามได้อย่างง่ายและสะดวกสบายนอกจากนี้ยังสามารถช่วยประหยัดน้ำโดยสามารถนำน้ำในบ่อปลาที่ใช้แล้วนำมากรองและสามารถนำมาใช้เลี้ยงปลาได้อีกครั้ง