กังหันน้ำอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ลภัส ปิดตามาตา, ธิดารัตน์ ประกอบพร, ญาณิศา จันทร์ศร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นารีรัตน์ อินอิว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เราสังเกตถึงปัญหาน้ำเน่าเสีย บริเวณแม่น้ำ ลำคลอง ซึ่งมีขยะอยู่ในแหล่งน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก น้ำจึงเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น แล้วอีกทั้งยังมีขยะอยู่ในแหล่งน้ำมาก นอกจากน้ำที่เน่าเสียแล้วยังส่งผลกระทบให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่แหล่งน้ำได้ตายเป็นจำนวนมาก เราจึงนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ชื่อโครงการ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" โดยเราจะมีโซลาเซลล์ใช้ในการเก็บสะสมพลังงานที่ได้มาจากแสงอาทิตย์เก็บสะสมไว้ใช้ในการทำงาน แล้วยังมีตัวดักเก็บขยะที่ไหลมาตามทางน้ำ โดยจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก กังหันน้ำของเราจะทำการบำบัดน้ำเสีย แล้วเก็บขยะ