เซ็นเซอร์แจ้งเตือนสิ่งมีชีวิตภายในรถ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรจิรา วัฒนกุล, ปาลิตา อัครพินท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนบัตร กองแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทความนี้ได้นำเสนอวิธีการตรวจจับแจ้งเตือนและป้องกันสิ่งมีชีวิตติดค้างภายในรถยนต์ โดยผู้จัดทำได้นำเสนอวิธีการแจ้งเตือนโดยใช้เซ็นเซอร์SIM800Lโดยจะทำการทดสอบกับปริมาณแก๊สออกซิเจนและตัวตรวจจับที่ใช้หลักการตรวจจับคลื่นความร้อนแล้วจากนั้นจะแจ้งเตือนผ่านทางข้อความเพื่อให้เจ้าของรถทราบ