การพัฒนาเครื่องตรวจสอบระดับชั้นเนื้อมะพร้าวน้ำหอมบนต้นด้วยภาพถ่ายความร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชรภรณ์ สมัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล แสงทวี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะพร้าวน้ำหอมสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลาย ทั้งอาหารหวานและอาหารคาว และเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเนื่องจากสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ การผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการค้า มะพร้าวน้ำหอมจะแบ่งชั้นเนื้อออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) 1 ชั้น เนื้อมะพร้าวจะบางเหมือนวุ้น น้ำมะพร้าวจะมีรสเปรี้ยว 2) 1.5 ชั้น เนื้อมะพร้าวชั้นในจะขาวชั้นนอกจะเหมือนวุ้น น้ำมะพร้าวจะหวานหอมกำลังดี และ 3) 2 ชั้น เนื้อมะพร้าวจะหนา น้ำมะพร้าวจะหวานมาก การตรวจสอบระดับชั้นเนื้อมะพร้าวน้ำหอมด้วยภูมิปัญญา เช่น การสังเกตขั้ว ก้น สีของเปลือก และการเคาะผลมะพร้าว มีความคลาดเคลื่อน และไม่สามารถตรวจสอบปริมาณมาก ๆ ได้ ผู้พัฒนาจึงสนใจพัฒนาเครื่องตรวจสอบระดับชั้นเนื้อมะพร้าวน้ำหอมที่อยู่บนต้นซึ่งศึกษาจากความสัมพันธ์ของภาพถ่ายความร้อนของมะพร้าวน้ำหอมกับความอ่อนแก่ของมะพร้าวซึ่งจะบ่งบอกระดับชั้นเนื้อได้ ป้อนข้อมูลภาพถ่ายความร้อนและระดับชั้นเนื้อมะพร้าวน้ำหอมเข้าระบบเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน และเมื่อต้องการตรวจสอบชั้นเนื้อของมะพร้าวน้ำหอม ก็จะถ่ายภาพความร้อน ภาพถ่ายความร้อนจะถูกนำเข้าระบบเพื่อประมวลผล แสดงผลออกมาในรูปแบบดิจิทัล และสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย