การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากส้มและว่านหางจระเข้ในการยืดอายุดอกกุหลาบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณญาดา กิจเจริญ, พิชชาภรณ์ ฐิติกุลวาณิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐากร วรอัฐสิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กุหลาบเป็นดอกไม้เศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทย และในการขนส่งดอกกุหลาบนั้นมีการใช้สารเคมีในการรักษาคุณภาพของดอกกุหลาบหลังเก็บเกี่ยวอยู่ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและตกค้างในสิ่งแวดล้อม โครงงานฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์ในการศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชที่พบได้ในท้องถิ่นในการรักษาคุณภาพของดอกกุหลาบหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อนำมาทดแทนการใช้สารเคมี โดยการใช้สารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโชกุน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในจังหวัดยะลาที่มีสารในการยับยั้งการทำงานของเอทิลีนและสารเคลือบผิวจากว่านหางจระเข้ซึ่งสามารถยืดอายุของดอกกุหลาบตัดดอกได้