การศึกษาประสิทธิภาพน้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากเศษปลาเหลือทิ้งจากปลาต่างชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นราวิชญ์ พรหมศิริ, ฮาฟิซ มูสอ, อดิลัน สาเล็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์ดา พิทักษ์สาลี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพน้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากเศษปลาเหลือทิ้งจากปลาต่างชนิด” ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของน้ำหมักชีวภาพจากเศษปลาเหลือทิ้งจากปลาต่างชนิดร่วมกับจุลินทรีย์ EM : Effective Microorganisms 2.) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพจากเศษปลาเหลือทิ้งจากปลาต่างชนิดร่วมกับจุลินทรีย์ EM : Effective Microorganisms ต่ออัตราการเจริญเติบโตของผักกาดหอม ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เศษปลาจากปลา 4 ชนิด คือ เศษปลาโอ เศษปลาทู เศษปลาทับทิม และเศษปลาดุก ใช้จุลินทรีย์ 1 ชนิด คือ จุลินทรีย์ EM : Effective Microorganisms และใช้ผัก 1 ชนิด คือ ผักกาดหอม โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ตอน ซึ่งในแต่ละตอนแบ่งชุดการทดลองออกเป็น 4 ชุด คือ ตอนที่ 1 การหมักน้ำหมักชีวภาพจากเศษปลาต่างชนิดกัน ตอนที่ 2 วิเคราะห์คุณภาพของน้ำหมักชีวภาพโดยใช้ชุดทดสอบดิน (Rapitest Soil Test) และตอนที่ 3 การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของผักกาดหอมที่รดด้วยน้ำหมักชีวภาพต่างชนิดกัน โครงงานนี้มีประโยชน์ช่วยลดต้นทุนของวัตถุดิบในการหมักน้ำหมักชีวภาพและช่วยให้เกษตรกรเห็นประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพ หันมาใช้น้ำหมักชีวภาพมากขึ้น