หมอนเพื่อสุขภาพอินฟราซาวด์ช่วยในการนอนหลับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิรินธน์ พนมวงศ์ตะวัน, กัญญาภัค เกตุกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงงานที่พัฒนาหมอนเพื่อสุขภาพโดยการนำคลื่นอินฟราซาวด์มาประยุกต์เพื่อช่วยในการนอนหลับ