หลอดไฟช่วยปรับอารมณ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพร รัชอินทร์, ปภัสวรรณ งามสง่า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องหลอดไฟช่วยปรับอารมณ์ อาศัยหลักการของสีที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ โดยทางผู้จัดทำได้ประดิษฐ์อุปกรณ์เปิดปิดหลอดไฟโดยผ่านแอพลิเคชั้น blynk ให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการทำงานของหลอดไฟได้ตามต้องการ