หมวกตรวจจับสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริภัทร ทบแก้ว, กันตินันท์ ไชยสัจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

“หมวกตรวจจับสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา” มีจุดประสงค์เพื่อ

1)เพื่อศึกษาระยะเวลาการสะท้อนของเซนเซอร์อัลตราโซนิคที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของผู้พิการทางสายตา

2)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเซนเซอร์ของหมวกตรวจจับสิ่งกีดขวาง

อาศัยหลักการทางานของการสะท้อนของคลื่น โดยประยุกต์ใช้เซนเซอร์แบบอัลตราโซนิค HC-SR04 เป็นตัวตรวจจับสิ่งกีดขวางและ ควบคุมการทำงานโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARDUINO Uno R3 ทำหน้าที่ประมวลผลกลาง โดยการ ทางานของเครื่องแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางเพื่อผู้พิการทางสายตาท่ีพัฒนานี้เป็นการทางานแบบไร้สายเพื่อสะดวกต่อการ ใช้งาน การแสดงสัญญาณเตือนผู้พิการทางสายตาให้รับรู้ว่ามีสิ่งกีดขวางมี เสียงคือ “โปรดระวังศีรษะค่ะ” ส่วนการทำงานของเซนเซอร์จะทำงาน 100 เซนติเมตร หรือประมาณหนึ่งก้าวเดินของผู้พิการ ผลปรากฏว่าสามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางหรือวัตถุที่อยู่ด้านหน้าได้ ตามที่ออกแบบได้