การศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการยับยั้งเชื้อฝีหนองจากแผ่นเจลาตินไมยราพและแผ่นเจลาตินว่านหางจระเข้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนเตชินี แพนแลน, ปพิชญา ขยันดี, ผกาภัทร์ คุ้มญาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรณิชา พรหมเสนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษา พบว่าไมยราพ มีสรรพคุณในการแก้แผลมีหนอง และว่านหางจระเข้มีสารที่ชื่อว่า สารอะโลอูรซิน ซึ่งมีฤทธิ์ช่วยสมานแผล โดยเฉพาะแผลหนอง หรือสิว และมีสารไกลโคโปรตีน เป็นสารออกฤทธิ์ลดการอักเสบของสิว ซึ่งผู้จัดทำจึงสนใจที่จะเปรียบเทียบความสามารถในการยับยั้งเชื้อฝีหนองระหว่างแผ่นเจ

ลาตินไมยราพและแผ่นเจลาตินว่านหางจระเข้ โดยทำการทดลองดังนี้ นำไมยราพและว่านหางจระเข้มาสกัดกับเอทานอลให้ได้ปริมาณ10กรัม ต่อมานำมาผลิตเป็นแผ่นเจลาตินโดย นำเจลาตินมาละลายในน้ำว่านหางจระเข้ และในน้ำไมยราพ แล้วนำมาขึ้นแผ่นบนผ้าขาวบางที่ฆ่าเชื้อแล้วจากนั้นนำเชื้อฝีหนองStaphyloccus aureus มาใส่ในแผ่นเจลาติน แล้วสังเกตการเปลี่ยนแล้วว่าสารใดมีความประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อฝีหนองStaphyloccus aureusได้ดีกว่ากัน