การศึกษาทิศทางการเคลื่อนที่ของเครื่องบินกระดาษในปริภูมิ 2 มิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลนาถ โกสิน, นันทิภัคค์ กมลเจิดสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชชาวีณ์ หมู่ธรรมไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์