เครื่องล้างมือไร้สัมผัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาศิรา คำแฝง, ณัฐนนทน์ ยูโซ๊ะ, จิรภัทร ทองไกร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รอมือล๊ะ เจะเลาะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุไหงโกลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเครื่องล้างมือไร้สัมผัส มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อเขียนโค้ดและประดิษฐ์เครื่องล้างมือไร้สัมผัสที่ปรับความสูงจากฐานได้ เพื่อเปรียบเทียบระดับความสูงของฐานเครื่องล้างมือไร้สัมผัสให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานระหว่างเครื่องล้างมือไร้สัมผัสกับเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จากการศึกษาพบว่า สามารถเขียนโค้ดคำสั่งโดยใช้ภาษา C++ บนบอร์ด Arduino nano เพื่อควบคุมการทำงานของ servo ช่วงมุม 0º - 50º มีค่าดีเลย์ 500 - 2000 μs และระยะตรวจจับของ Ultrasonic module sensers ที่ระยะ ≤20 cm ในการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แบบไร้สัมผัสได้และสามารถประดิษฐ์เครื่องล้างมือไร้สัมผัสขนาดความกว้าง 7.5 cm ความสูง 130 cm ที่สามารถปรับระดับความสูงจากฐานได้ และในการเปรียบเทียบระดับความสูงของฐานของเครื่องล้างมือไร้สัมผัสที่เหมาะสมกับการใช้งานโดยการวิเคราะห์จากการสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน พบว่า ที่ระยะ 90 cm เป็นระดับความสูงที่ผู้ใช้งานเพศชายพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็น 40% , ที่ระยะ 80 cm เป็นระดับความสูงที่ผู้ใช้งานเพศหญิงพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็น 66.25 % และเมื่อรวมระดับความสูงที่ผู้ใช้งานเพศชายและเพศหญิงพึงพอใจมากที่สุด คือ ที่ระยะ 80 cm คิดเป็น 50 % และในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานระหว่างเครื่องล้างมือไร้สัมผัสกับเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบในระยะเวลา 5 นาที พบว่า เครื่องล้างมือไร้สัมผัสมีประสิทธิภาพการทำงานเฉลี่ยคิดเป็น 74.60 ครั้ง ส่วนเครื่องล้างมือแบบเท้าเหยียบมีประสิทธิภาพการทำงานคิดเป็น 55.40 ครั้ง ซึ่งน้อยกว่าเครื่องล้างมือไร้สัมผัส 19.2 ครั้ง ทำให้เครื่องล้างมือไร้สัมผัสมีประสิทธิภาพการทำงานดีกว่าเครื่องล้างมือแบบเท้าเหยียบ โดยมีร้อยละความแตกต่างคือ 29.54