เรียนง่ายด้วยปลายนิ้ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติน สมบูรณ์ดำรงกุล, ภานุวัฒน์ ยีหรีม, ฐิติภัทร แก้วแก่นเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อับดุลฮาลีม มามะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุไหงโกลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเพื่อใช้เป็นสื่อในการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจวิชาชีววิทยาและใช้ในการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยสร้างแอปพลิเคชัน ที่เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างพืชและหน้าที่ของเซลล์พืช ในการเผยแพร่นำเสนอให้ความรู้

ผลการจัดทำโครงงานพบว่าการพัฒนาโครงงานสร้าง แอปพลิเคชัน Bio Genius หรือแอพพลิเคชั่น โครงสร้างพืชและหน้าที่ของเซลล์พืชเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพืชและหน้าที่ของเซลล์พืชที่มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมของมนุษย์เราในปัจจุบันจนกล่าวได้ว่าชีววิทยาเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานในชีวิตประจำ วันนี้คณะผู้จัดทำได้ดำเนินงานตามขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้วางแผนไว้และได้นำเสนอเผยแพร่ผลงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ในโลกออนไลน์และมีความรวดเร็วในการรับข้อมูลบุคคลทั่วไปสามารถเข้ารับชมได้ที่ แอปพลิเคชัน Bio Genius ที่เป็นประโยชน์