ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ Youtube

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตยชญ์ สุกป่าน, ณัฐชนน จันทร์เพชร, เอกรัตน์ สุวรรณรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชัย บัวเนี่ยว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อเพิ่มและขยายโอกาสทางการศึกษาและเข้าถึงเทคโนโลยี โดยใช้งานเว็บไซต์ Youtube ในการเปิดโอกาสเหล่านั้น และสามารถปรับตัวให้เข้ากับความเป็นอยู่ในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญได้