การศึกษาอุณหภูมิแคลไซน์ที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลของไฮดรอกซีอะพาไทต์จากเกล็ดปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญาดา แก้วมุกดา, คณัสภรณ์ อัดโดดดร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิพัฒน์พงษ์ สาจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สังเคราะห์ผงไฮดรอกซีอะพาไทต์จากเกล็ดปลาโดยใช้อุณหภูมิในการเผาแคลไซน์ต่างกัน (500 700 900 องศาเซลเซียส) นำมาวิเคราห์ FTIR,XRDและถ่ายภาพ SEM เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบโครงสร้างเฟส ลักษณะสัณฐาน และนำมาขึ้นรูปโดยการหล่อ

เพื่อทดสอบสมบัติเชิงกล (ความต้านทานแรงกด) ของผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ด้วยเครื่อง UTM