การศึกษาอุปกรณ์ RF Module และระบบเสียง เพื่อสร้างเครื่องมือสำหรับนำทางผู้พิการ ทางสายตาในพื้นที่ปิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฏิภาณ ชมชัยรัตน์, จิติศักดิ์ มงคลเคหา, ศิริดนยา กุนเสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญ์พศิน อินทรศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาอุปกรณ์ RF Module และระบบเสียง เพื่อสร้างเครื่องมือสำหรับนำทาง ผู้พิการทางสายตาในพื้นที่ปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยผู้จัดทำได้วางแผนจัดทำโดยการดำเนินการคือกำหนด พื้นที่ตัวอย่างเช่น บ้านของผู้อยู่พิการทางสายตาแล้วทำการพิกัดลักษณะของสถานที่นั้นออกมาในรูปแบบของ พิมพ์เขียวของสถานที่นั้นๆที่มีลายละเอียด ประตู กำแพง เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ และจะมีอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยที่จะทำหน้าที่ระบุพิกัดของผู้ป่วยลงในระบบพิกัด โดยระบบการดำเนินการของอุปกรณ์คือ เมื่อผู้ป่วยต้องการ เดินทางไปยังจุดหมาย ผู้ป่วยจะทำการเลือกเส้นทางโดยกดปุ่มเส้นทางที่ใช้อักษรเบรลล์ เมื่อเลือกเส้นทาง ระบบจะแสดงเส้นทางที่ปลอดภัยที่ระบบถูกตั้งค่าไว้ และจะนำทางผู้ป่วยไปยังเส้นทางโดยใช้เสียงจากหูฟังเพื่อ ป้องกันเสียงรบกวนต่อผู้อื่น โดยเสียงจะมีจุดกำเนิดจากเส้นทางที่ระบุไว้ ซึ่งเสียงจะดังถี่ขึ้นเมื่อเข้าใกล้ และช้าลงเมื่อห่างออกไป ซึ่งเป็นเพราะระยะห่างระหว่างเส้นทางทีกำหนดไว้ และแบ่งขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็น 2 ขั้นตอน 1) ประกอบบอร์ดสำหรับทดลองการทำงานโดยแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนที่อยู่กับผู้ป่วย โดยจะออกแบบเป็นกระเป๋าสะพายข้างที่มีหูฟังและมีปุ่มที่ใช้อักษรเบรลล์เพื่อสำหรับเลือกเส้นทาง และส่วนที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวอาคาร ที่ต้องการโดยจะมีการติดตั้งอยู่ 4 จุดของแต่ละมุมภายในบ้านให้มีลักษณะเป็นแกนX Y Z โดยจะมีบอร์ด 1 ตัวเป็น ตัวทำงานหลัก ซึ่งการใช้ตัวรับสัญญาณ 4 ตัว เพื่อเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่งผู้ป่วย 2) ออกแบบและเขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์โดยอุปกรณ์ส่งจะทำการส่ง สัญญาณไปยังตัวรับทั้ง 4 เพื่อระบุตำแหน่ง และผู้ป่วยยังสามารถเลือกจุดหมายภายในอาคารได้ตามที่กำหนดไว้ และในส่วนของอุปกรณ์รับจะทำการรับสัญญาณเพื่อแสดงตำแหน่งของผู้ป่วย และเมื่อมีการเลือกจุดหมาย ระบบจะทำการแสดงเส้นทางที่ปลอดภัยที่กำหนดไว้ และจะส่งสัญญาณเสียงในลักณณะที่กล่าวไปในข้างต้น จากการศึกษาพบว่า อุปกรณ์ RF Module และระบบเสียง สามารถสร้างเครื่องมือสำหรับนำ ทางผู้พิการทางสายตาในพื้นที่ปิดได้จริงและอาจยังสามารถนำไปต่อยอดในทิศทางของการขนส่งได้