การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของใยกล้วยน้ำว้าและใยมะพร้าวเพื่อใช้ในการผลิตแผ่นคอมโพสิตดูดซับเสียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทพัฒน์ นามกิ่ง, ณัฏฐณิชา พงษ์อุทธา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวดี สารพันธ์, สุภารักษ์ รักษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันได้มีปัญหามลพิษทางเสียงส่งผลต่อระบบการได้ยินและผลกระทบอื่นๆ จึงจำเป็นจะต้องหาวิธีในการลดระดับความดังเสียง เพื่อความปลอดภัยของบุคคลที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเสียง ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของใยกล้วยน้ำว้าและใยมะพร้าวเพื่อใช้ในการผลิตแผ่นคอมโพสิตดูดซับ เสียง ซึ่งจะให้องค์ความรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดูดชับเสียงของใยกล้วยน้ำว้าและใยมะพร้าว หลังจากนำมา ผลิตเป็นแผ่นดูดชับเสียง โดยใช้สารคาร์บอกชิเมทิลเซลลูโลสเป็นสารเชื่อมประสาน โดยสามารถหาอัตราส่วนที่ เหมาะสมและสามารถในการใช้งานเป็นแผ่นดูดชับเสียงในช่วงความถี่ที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันเสียงรบกวนต่างๆ