การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานผสมเศษวัสดุธรรมชาติเพื่อลดการใช้วัสดุก่อสร้าง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรชัย ใจห้าว, กรวิชญ์ ด้วงฉีด, อัญชิสา อมรชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพล แก้วอุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ทำการผลิตแผ่นฝ้าเพดานผสมเปลือกหอยแครงบดและเส้นใยปาล์ม โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก.219-2552 โดยที่เปลือกหอยแครงและเส้นใยปาล์มเป็นวัสดุธรรมชาติเหลือทิ้งจากการบริโภคและการเกษตรตามลำดับ ผู้จัดทำโครงงานได้แบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วน ได้แก่

  1. ศึกษาปริมาณเปลือกหอยแครงบดในอัตราส่วนที่เหมาะสมที่ผสมลงในปูนยิปซัม โดยออกแบบอัตราส่วนปูนยิปซัมต่อเปลือกหอยแครงบด พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณเปลือกหอยแครงบดลงไปในปูนยิปซัม แรงกดแตกก็จะมีค่าเพิ่มขึ้น แต่เมื่อถึงจุด ๆ หนึ่ง ค่าแรงกดแตกก็จะมีค่าลดลง อัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด คือ อัตราส่วน 1.300 : 0.200 โดยน้ำหนัก สามารถทนแรงกดแตกและลดการใช้ปูนยิปซัมจากโรงงานอุตสาหกรรมได้

  2. ศึกษาปริมาณเส้นใยปาล์มที่เหมาะสม โดยออกแบบอัตราส่วนปูนยิปซัมต่อเส้นใยปาล์ม พบว่า

อัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด คือ อัตราส่วน 1.150 : 0.150 โดยน้ำหนัก เป็นอัตราส่วนที่มีสมบัติทนแรงกดแตก การดูดซึมน้ำ ความหนาแน่น เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่สมบัติด้านสัมประสิทธิ์การนำความร้อน ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูง นั่นคือ ความสามารถในการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนน้อย (เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน มอก.219-2552)

คำสำคัญ: แผ่นฝ้าเพดาน; เปลือกหอยแครงบด; เส้นใยปาล์ม; แรงกดแตก; การดูดซึมน้ำ;

ความหนาแน่น; สัมประสิทธิ์การนำความร้อน