ความงดงามของแฟร็กทัลในเกล็ดหิมะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธยาน์ จำปา, พิชญาภา ไทรงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นงลักษณ์ อัตถกาญจน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นรากฐานของวิชาอื่นๆซึ่งเราสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ได้ โดยนำความงามของเรขาคณิตบูรณาการเข้ากับพีชคณิต เรื่องอันดับและอนุกรม ทางคณะผู้จัดทำมีความ สนใจเรื่อง แฟร็กทัล ซึ่งหมายถึง วัตถุทางเรขาคณิต ที่มีคุณสมบัติคล้ายตนเองและจะมีโครงสร้างรูปแบบซ้ำๆ ในมาตรส่วนที่แตกต่างกัน โดยทางกลุ่มของพวกเราได้ทำการค้นคว้าหาข้อมูลและสนใจ ในรูปเกล็ดหิมะค็อค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแฟร็กทัลธรรมชาติจึงต้องการหาความสัมพันธ์เชิงตัวเลขที่ซ่อนอยู่ในเกล็ดหิมะค็อค