ความสัมพันธ์ของความสูงที่ใช้ในการพ่นสีในแนวดิ่งกับพื้นที่ที่รองรับละอองสี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐนิช ทองเหมือน, พรกนก สักกะพลางกูร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัศนียา อุดมเจริญศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากทางผู้จัดทำได้สังเกตเห็นว่า ขณะที่เราพ่นสีออกจากกาพ่นสีแต่ละครั้ง ลักษณะของละอองสีที่พุ่งออกมามีลักษณะใกล้เคียงกับรูปทรงกรวย ผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหาความสัมพันธ์ของความสูงที่ใช้ในการพ่นสีในแนวดิ่งกับพื้นที่ที่รองรับละอองสี และได้ทำการศึกษาเฉพาะหัวจ่ายสีที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 มิลลิเมตรและใช้ความดันในการพ่นสีแต่ละครั้งที่ 6-7 กิโลปาสคาล และพบว่าพื้นที่สีที่ได้มีรูปร่างค่อนข้างกลม จึงทำการหาพจน์ทั่วไปของความสัมพันธ์ของความสูงที่ใช้ในการพ่นสีในแนวดิ่งกับพื้นที่วงกลม