โปรแกรมคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยุต โกฏิรัชญ์, อภิชาติ ยิ้นลิ้ง, นพณัฐ ผลชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกตวัน เลิศไกร, ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในวิชาเคมีมีหัวข้อที่ชื่อว่า “ปริมาณสารสัมพันธ์” เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญต่อหัวข้ออื่น ๆ ในวิชาเคมี เช่น สมดุลเคมี จลนพลศาสตร์เคมี และยังเป็นส่วนสำคัญสำหรับเคมีในสาขาอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากหรือใช้เวลานานในการได้คำตอบหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณเกี่ยวกับข้อมูลเชิงปริมาณของปฏิกิริยาเคมีที่ป้อนเข้าไป เพื่อช่วยลดเวลาที่ใช้คำนวณและให้เกิดผลลัพธ์ที่แม่นยำ โปรแกรมนี้สร้างขึ้นโดยการใช้ไลบรารี่ "Tkinter" ของภาษาไพธอนและมีหน้าที่ในการคำนวณหาค่าทางเคมีของสารตัวเดียว เช่น โมล และปริมาณของสารใด ๆ ในปฏิกิริยาเคมี ตัวโปรแกรมสามารถคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์ได้รวดเร็วและมีความแม่นยำ อย่างไรก็ตามทางคณะผู้จัดทำก็ได้พบจุดอ่อนบางอย่างในโครงงานนี้ เช่น ผู้ใช้ไม่สามารถป้อนข้อมูลในรูปแบบของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์เหมือนที่กำหนดไว้ตามปกติ ผู้ใช้จำเป็นต้องป้อนข้อมูลในรูปแบบไวยากรณ์ของภาษาไพธอน