โครงงานโครงสร้างตาข่ายใยแมงมุมช่วยชะลอดินถล่ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โชติชนิต ธานีรัตน์, สิริพัฒน์ สังข์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหาการเกิดแผ่นดินถล่มในพื้นที่สูงชันทวีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุสำคัญประการหนึ่งของการเกิดแผ่นดินถล่มคือ ฝนซึ่งตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้น้ำไหลซึมลงสู่ดินจนกระทั่งดินอยู่ในสภาพอิ่มตัวและสูญเสียความแข็งแรงไปตามธรรมชาติ เมื่อน้ำไม่สามารถไหลลงสู่ดินได้อีกจะเกิดแรงดันในการไหลลงมาตามความลาดเอียงของดิน ทำให้เกิดแผ่นดินถล่ม ใยแมงมุมซึ่งมีรูปแบบและโครงสร้างที่หลากหลายมีความน่าสนใจซึ่งจุดประกายความคิดให้ผู้จัดทำนำเลือกนำรูปแบบของโครงสร้างใยแมงมุมมาประยุกต์ใช้ในการช่วยชะลอความเร็วของดินถล่ม โดยทดลองใช้เชือกโพลีเขียวที่มีคุณสมบัติที่เหนียวและสามารถกันน้ำได้มาใช้ในการถักสานให้กลายเป็นโครงสร้างของใยแมงมุมเพื่อนำไปทดลองการศึกษาประสิทธิภาพของโครงสร้างใยแมงมุมกับการชะลอดินถล่ม