โปรแกรมช่วยกายบริหารเบื้องต้นสำหรับผู้มีปัญหาไหล่ติดด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภังกร ทีปไพบูลย์, ธัชนนท์ ช่วยสังข์, กานต์สินี ชีช้าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิภารัตน์ เนียมสงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหาไหล่ติด ทางผู้จัดทำโครงงานเล็ง เห็นถึงศักยภาพ และ ประโยชน์ของเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือวีอาร์ (VR) โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ทำใหผู้ที่ปัญหาช่วงไหล่หรือไหล่ติดมีแรงบันดาลใจในการทำกายบริหาร มีความสนุกสนานในการทำ เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย ก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติกายบริหาร ดังนั้นการช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพช่วงไหล่หรือผู้ที่มีปัญหาไหล่ติดสามารถนำ เทคโนโลยีความจริง เสมือน (Virtual Reality) หรือ วีอาร์ (VR) มาใช้ในการบำบัด และช่วยฟื้นฟูได้