กล่องทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วงศ์ชนก แวดระเว, ศิริยาภรณ์ ภูมูลนา, ปาลิตา โอทาตะวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยมงคล อาจโยธา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง กล่องทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริก มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อออกแบบและพัฒนากล่องทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกให้สามารถทำความเย็นได้ 2. เพื่อออกแบบและพัฒนากล่องทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกให้สามารถนำไปในสถานที่ต่างๆได้โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 3.เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกล่องทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกที่พัฒนาขึ้นกับตู้เย็นหรือกล่องทำความเย็นทั่วไป คณะผู้จัดทำได้ออกแบบกล่องที่ใช้ชุดทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริก TEC1-12706 12V 60W ขนาด 40mmX40mm จำนวนสามชุด โดยใช้พัดลมและฮีทซิงค์ระบายความร้อนมีพัดลมช่วยวนความเย็นภายในกล่องทำความเย็นเทอร์ดมอิเล็กทริก กล่องมีขนาด 29.8 cm × 20 cm × 24.9 cm โดยสามารถใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ เซลล์แสงอาทิตย์หรือรถยนต์ได้ ทำการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มโดย มีแช่อยู่ในกล่องทำความเย็นเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ 3 กิโลกรัม ทำการตั้งค่าอุณหภูมิโดยกำหนดไว้ที่ 2 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นค่าต่ำสุดที่ต้องการสำหรับการทดลอง บันทึกผลการทดลองทุกๆ 5 นาทีเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

ผลปรากฏว่า กล่องทำความเย็นสามารถทำความเย็นได้ตามอุณหภูมิที่กำหนดคือ 2 องศาเซลเซียส ใช้กระแสประมาณ 6 A ที่แรงดัน 12 V สามารถพกพาเคลื่อนย้ายได้