การพัฒนาวัสดุบุผนังภายในห้องนอนสไตล์โมเดิร์น-ลอฟท์ผนังอิฐที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงและกันความร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณกวี เมธีสุวกุล, ฐิติพงศ์ หลานเดช, วงศพัทธ์ เทพชัยวรกำแหง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์