การศึกษาวัสดุคอมโพสิตยิปซั่ม แกลบ และโซเดียมซิลิเกตเพื่อพัฒนาเป็นแผ่นฝ้าเพดานฉนวนความร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริณัฐ แต่งศรีวรรณ, ปกรณ์ ทุมดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัฒนะ รัมมะเอ็ด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อุณหภูมิทั่วโลกได้เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดการสะสมความร้อนภายในตัวอาคาร ดังนั้นอาคารต่างๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานฉนวนความร้อนเพื่อควบคุมความร้อนภายในตัวอาคารไม่ให้มีอุณหภูมิสูงเกินไป โดยในปัจจุบันมีการผลิตแผ่นฝ้าเพดานฉนวนความร้อนจากยิปซัม แต่ยิปซัมก็มีค่าของการเป็นฉนวนความร้อนที่ไม่มากพอ อีกทั้งยังมีราคาที่ค่อนข้างสูง จึงได้นำแกลบมาใช้เป็นส่วนผสมในการทำแผ่นฝ้าเพดานฉนวนความร้อน เนื่องจากแกลบมีค่าการนำความร้อนต่ำ และเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผู้จัดทำจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาแผ่นฝ้าเพดานผสมแกลบ โดยออกแบบอัตราส่วนยิปซัมปลาสเตอร์ : แกลบ : โซเดียมซิลิเกต : น้ำประปา โดยมีชุดควบคุมคือ 1 : 0 : 1 : 0.03 และชุดการทดลองจำนวน 5 อัตราส่วน ได้แก่, 1 : 100 : 1 : 0.03, 1 : 150 : 1 : 0.03, 1 : 200 : 1 : 0.03, 1 : 250 : 1 : 0.03 และ1 : 300 : 1 : 0.03 โดยน้ำหนัก ขึ้นรูปเป็นแผ่นฝ้าเพดานด้วยวิธีหล่อในอุณหภูมิปกติ (30 - 35 องศาเซลเซียส) จากนั้นทำการทดสอบสมบัติตามมาตรฐาน มอก.219-2552 เรื่องแผ่นยิปซัม ประกอบด้วย การทดสอบแรงกดแตก แรงต้านทานการดึงตะปู การแอ่นตัว การดูดซึมน้ำ ความหนาแน่น และสัมประสิทธิ์การนำความร้อน เพื่อหาอัตราส่วนที่มีค่าสัมประสิทธิการนำความร้อนต่ำที่สุดและยังคงมีค่าอื่น ๆ เทียบเท่ามาตรฐาน มอก.219-2552