การศึกษาประสิทธิภาพถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรผสานกับเปลือกผลยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติกวิน สีหไตร, ชนกันต์ พุทไธสง, ชนาภา ชูศรีพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำทิพย์ ศรีแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปริมาณการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแหล่งพลังงานที่ใช้มาก ที่สุด คือ พลังงานฟอสซิล ประกอบด้วย น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้ว หมดไป จึงมีความเป็นไปได้ที่จะหมดไปในอนาคต สําหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้สนใจพลังงานชีวมวล ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ทําให้ใน แต่ละปีมีวัสดุเหลือทิ้งจากกิจกรรมทางการเกษตรเป็นจํานวนมาก โดยจังหวัดเลยเป็นพื้นที่ที่มีการการทำเกษตรกรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งมีการทำเกษตรกรรมพืชหลายชนิด ตัวอย่างเช่น ต้นยาง อ้อย ผักสวนครัว ฯลฯ ซึ่งชีวมวลที่ทางผู้วิจัยสนใจคือ ต้นยาง ที่ทางผู้วิจัยนั้นสนใจก็คือ ลูกยางพารา เนื่องมาจากในจังหวัดเลยมีการปลูกต้นยางพาราจำนวนมากเพื่อนำน้ำยางพารามาขาย แต่ลูกยางพารานั้นเป็นสิ่งที่เกษตรกรสวนยางนั้นไม่นิยมมาใช้ ทางผู้วิจัยจึงได้นำเปลือกผลยางพารามาใช้ในเป็นวัสดุในการทำถ่านอัดแท่งโดยผสานกับวัสดุที่ต้องมีคุณสมบัติ ติดไฟง่ายและร้อนนาน โดยวัสดุที่นำมาผสานที่ผู้วิจัยได้สนใจก็จะมีใบอ้อย และ ก้านปาล์มที่มีคุณสมบัติครบตามที่ต้องการโดยวัสดุที่วิธีการทำคือ การนำ ใบอ้อย ก้านปาล์ม และเปลือกผลยางพารา มาทำการเผาและบดเป็นผงถ่าน แล้วจึงนำมาขึ้นรูปโดยการอัดให้เป็นแท่ง โดยใช้ตัวผสานในอัตราส่วนต่างๆ เมื่อขึ้นรูปแล้วจึงนำมาทดสอบประสิทธิภาพ เป็นกระบวนการทดสอบสมบัติต่างๆของถ่านโดยจะมีกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพของถ่านที่ได้ ทำการอัดแท่งแล้ว ดังนี้ความหนาแน่น คุณค่าความร้อน ขี้เถ้า ความชื้น ประสิทธิภาพการใช้ความร้อน ความแข็งแรง และการขึ้นรูป โดยนำผลที่ได้มาสรุปและเปรียบเทียบคุณภาพกับถ่านอัดแท่งในท้องตลาด