คุณสมบัติบางประการของลำดับพัลเซทิงกับสัดส่วนโลหะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑากร เข็มตรง, กฤตชญา พีรฉัตรปกรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญเสริฐ จันทร์ทิน, สุพศิน เสาวรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

we study new ideas in the generalization of additive and multiplicative pulsating Fibonacci sequences. Then, we construct two types of pulsating Fibonacci sequences of the mth order. Moreover, the closed forms of the two sequences are derived by basic linear algebra.