ค่าความเป็นกรด-เบสที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรัณย์พร สุขสงวน, พิมพ์มาดา เหวรารักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุรุทธิ์ หมีดเส็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางกลุ่มของผู้จัดทำได้สนใจทำโครงงานชีววิทยา เรื่อง ค่าความเป็นกรด-เบสมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงในปัจจัยที่ส่งผลของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงในปัจจัยต่างๆปัจจัยที่สนใจมากที่สุด คือ ค่าความเป็นกรดเบสที่มีผลต่อการกินแมลงของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง เพื่อทำให้สามารถเลือกได้ว่าจะปลูกให้เป็นต้นไม้กินแมลงหรือพืชประดับ ทางกลุ่มของเราจะใช้ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงทั้งหมด 18 ต้นซึ่งจะแบ่งย่อยไปอีก 3 กลุ่มกลุ่มละ 6 ต้น และสร้างเรือน 3 เรือนให้แต่ละกลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มย่อย ต้นไม้แต่ละต้นจะรดด้วยค่า pH 3, 5, 7, 9, 11 และอีกต้นที่รดด้วยค่า pH 6.5 แล้วรดทุกเช้า-เย็น ตลอด 60 วัน ซึ่งทางเราจะเก็บผลการทดลองจากจำนวนแมลงที่อยู่ในหม้อ โดยเรานั้นจะศึกษาหาแมลงที่ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงชอบกินมากที่สุด แล้วใช้แมลงนั้นเป็นตัวแปรควบคุม ปล่อยเข้าไปในแต่ละเรือนที่สร้างโดยตัวแปรต้นคือ ค่าความเป็นกรดเบสของน้ำ ตัวแปรควบคุม คือต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่มีอายุเท่ากัน ตัวแปรตามคือจำนวนแมลง สมมติฐานคือ ค่าความเป็นกรดเบสของน้ำที่มีผลต่อการกินแมลงของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง