การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในช่องปากจากสารสกัดหม่อน ย่านางและ ต้นราชพฤกษ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทัตตา จำปาชุม, รัตนพร อุสาพรม, อนัญตยา ทิพวัลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรัตน์ดา พนมเขต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาครั้งนี้ นำใบหม่อน ใบย่านาง และเนื้อไม้ต้นราชพฤกษ์ มาสกัดด้วยเอทานอล แล้วนำสารสกัดหยาบมาทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเบื้องต้นด้วยวิธี agar disc diffusion และทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดของสารสกัดที่สามารถยับยั้ง (Minimum lnhibitory Concentration, MIC) และฆ่าเชื้อแบคทีเรีย( Minimum Bactericidal Concentration, MBC)