การย่อยสลายพลาสติกประเภท Low Density Polyethylene (LDPE) โดยสารอินทรีวัตถุด้วยจุลินทรีย์ชนิด Pseudomonas Putida และ Pediococcus Acidilactici

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรีธร สิทธิชัย, ปัณฑิตา แสงสุระ, วรัทยา ขอมหงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติมา ธรรมราษฎร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานสาขาสิ่งแวดล้อม ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจุลินทรีย์ย่อยสลาย ชนิด Pseudomonas Putida และ Pediococcus Acidilactici สำหรับย่อยพลาสติกประเภทLDPEและอินทรียวัตถุ โดยมีวีธีการทำคือการนำเชื้อจุลินทรีย์ทั้งสองชนิดมาเพาะเลี้ยงเชื้อแล้วนำมาทดลองย่อยสลายพลาสติกและอินทรีวัตถุในห้องแลปหลังจากนั้นจึงนำมาทดลองใช้จริงส่วนเศษที่เหลือจากการย่อยสลายจะนำมาเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้