การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแชทบอท สำหรับงานวิชาการโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภวิชญ์ ธรรมราษฎร์, ปารัชญ์ จันทะคาม, สุริวิภา มุสิกสูตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิชัย ทิพย์สิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญในการทำงาน การติดต่อสื่อสารและการศึกษาเป็นอย่างมาก โรงเรียนสตรีศึกษาเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดขนาดใหญ่พิเศษ มีข้อมูลสารสนเทศมาก ขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นและสามารถเปิดเผยได้นั้นมีความซับซ้อนและใช้เวลานานตามลำดับงาน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวผู้จัดทำโครงงานได้คิดแก้ไขปัญหา โดยการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแชทบอทออนไลนเพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนสตรีศึกษาขึ้นมาโดยการใช้ภาษา Python เป็นเครื่องมือในการพัฒนา แล้วนำระบบขึ้นออนไลน์เพื่อให้บริการในเว็บไซต์โรงเรียนสตรีศึกษา ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก