การศึกษาปัจจัยและผลของการเติมมูลหนอนไหมในรังอนุบาลด้วงกว่างเพื่อการเพาะเลี้ยงเชิงอนุรักษ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชญา ศรีฤทธิ์, ชลธิชา อนาวัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธิพงษ์ ใจแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ด้วงกว่างเป็นแมลงที่มีบทบาทสำคัญในสายใยอาหารของระบบนิเวศป่าและพบได้ในภาคเหนือตอนบนของไทย โดยด้วงกลุ่มที่กินพืช จะช่วยย่อยสลายกองมูลสัตว์ ทำให้สารอาหารต่างๆหมุนเวียนกลับสู่พืชอีกครั้ง ช่วยรักษาสมดุลของจำนวนสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศด้วงยังมีบทบาทสำคัญในด้านการควบคุมทางชีวภาพในขณะที่ด้วงบางกลุ่มใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าได้ ด้วงกว่างทั้งหมดมีวงจรชีวิตที่คล้ายกัน คือ จะวางไข่และตัวอ่อน คือ ตัวหนอนและดักแด้ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารทางระบบนิเวศ ขณะเข้าสู่ระยะดักแด้ จนกว่าจะเป็นตัวเต็มวัยผุดขึ้นมาจากดิน กินระยะเวลานานราว 1 ปี ขณะที่บางชนิดอาจนานกว่านั้น คือ 2-3 ปี ขณะที่ช่วงระยะเวลาของการเป็นตัวเต็มวัยจะมีอายุเพียง 2-3 เดือนเท่านั้น แต่บางชนิดอาจอยู่ได้นานถึง 6 เดือนถึง 2 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของด้วงกว่าง เช่นเดียวกับที่พบในใบหม่อน เป็นสารกลุ่มเบตา-เอคไดโซน ฮอร์โมนที่มีผลกระตุ้นการลอกคราบ และการเจริญเติบโตของด้วงกว่าง ทําให้ด้วงกว่างเจริญเติบโตได้ไว การใช้ใบหม่อนโดยตรงอาจไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้กับด้วงกว่าง การศึกษาครั้งนี้จึงมีแนวคิดนำมูลหม่อนไหมที่เพาะเลี้ยงและเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก มาปรับสภาวะให้เหมาะสม ก่อนนำไปเติมในรังเลี้ยงด้วงกว่าง ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเพาะเลี้ยงด้วงกว่างเพื่อการอนุรักษ์ต่อไป