การศึกษาผลของการใช้เกสรจากรังเลี้ยงชันโรงเป็นสารสื่อผสมเกสรเพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภศจีภรณ์ ผ่องสะอาด, ณัฐธิดา รัชชามานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธิพงษ์ ใจแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชันโรงพันธุ์ขนเงิน เป็นชันโรงที่นิยมเลี้ยงโดยทั่วไป เพื่อใช้ผสมเกสรดอกไม้และยังสามารถให้ผลผลิตเป็นน้ำผึ้ง และยางชัน ทั้งนี้ภายในรังของรังชันโรงยังมีถ้วยเกสรเป็นส่วนประกอบ ซึ่งไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ เพราะชันโรงเป็นผึ้งขนาดจิ๋วที่ไม่เลือกชนิดของดอกไม้ ซึ่งอาจเป็นพิษต่อการนำไปใช้งาน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิด นำเกสรดอกไม้จากรังเลี้ยงชันโรงมาสกัด นำมาสกัดด้วยตัวทำละลาย จากนั้นทดสอบสมบัติการเป็นสารสื่อแมลงเพื่อการเข้าผสมเกสรของปาล์มน้ำมันและศึกษาการเพิ่มการติดดอกและผลผลิต ทั้งนี้เพราะปาล์มน้ำมันนั้นเป็นพืชที่มีดอกแยกเพศจึงไม่สามารถผสมเกสรได้ด้วยตัวเอง และมีดอกที่ไม่มีกลิ่นหอมพอที่จะดึงดูดแมลงอื่นๆมาผสมเกสร การศึกษาในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการนำเกสรจากรังเลี้ยงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะปาล์มน้ำมัน