การศึกษาการเพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพของมวนเพชฌฆาตในการควบคุมหนอนกระทู้ผักในเรดโอ๊ค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรภร หินเธาว์, วชิราพร ภูจำเริญ, ชนากาญจน์ มุลติเก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติภัค ชูวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการเพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพของมวนเพชฌฆาตในการควบคุมหนอนกระทู้ผักในเรดโอ๊ค

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อควบคุมหนอนกระทู้ผักในเรดโอ๊คด้วยชีววิธี

  2. เพื่อเพิ่มปริมาณของมวนเพชฌฆาต ในการกำจัดและควบคุมหนอนกระทู้ผักให้ได้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร

  3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการห้ำด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมการห้ำ

วิธีการศึกษาคร่าวๆ

1.ศึกษาชีววิทยาของมวนเพชฌฆาต Sycanus sp. หนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura Fabricius และหนอนแมลงวันลาย Hermitia illucens L.

2.ศึกษาการห้ำของมวนเพชฌฆาต Sycanus sp. ต่อหนอนกระทู้ผัก แต่ละวัย

3.ศึกษาการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงตัวเต็มวัยมวนเพชฌฆาตและการให้อาหารที่ใช้กระตุ้นพฤติกรรมการห้ำของมวนเพชฌฆาต Sycanus sp.

4.ศึกษารูปแบบการปล่อยมวนเพชฌฆาต Sycanus sp. ที่เหมาะสม