การศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกและผักสลัดในระบบน้ำหมุนเวียนแบบ อควาโปนิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพภาพร คำสิงห์, สุทัศนีย์ กุก่อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งทิวา สุภกรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันอาหารเพื่อสุขภาพเป็นที่นิยมในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น และคาดว่าความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพจะเพิ่มขึ้นในปีต่อๆไป อันได้รับแรงสนับสนุนจากความนิยมของผู้บริโภคทั้งวัยรุ่น วัยทำงาน หรือแม้กระทั่งวัยผู้สูงอายุเองที่หันมาดูแลตนเอง อันเนื่องมาจากกระแสการใส่ใจสุขภาพ และความต้องการมีรูปร่างที่ดีของผู้บริโภค เป็นผลทำให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพทั้งด้านเกษตร และประมงแต่ไม่สามารถทราบได้ว่าจะสะอาด และ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากหรือน้อยเพียงใด จากผลการสำรวจของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือ Thai-PAN พบว่าโดยภาพรวมมีสารปนเปื้อนในผัก และผลไม้เกินมาตรฐานถึง 46% ทำให้เกิดกระแสใหม่ใน "การรับประทานผักไฮโดรโปนิกส์"