ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากขิงและใบมะเฟืองต่อเชื้อ E.coli

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทร์ธิดา เดชสถิตย์, จิณัฐตา ฟองงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา ขันสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันได้พบประชาชนจํานวนมากประสบปัญหาโรคเกี่ยวกับลําไส้อันเนื่องมาจากการเลือกรับประทา นอาหารที่มีเชื้อจุลินทรีย์การเลือกควบคุมจุลินทรีย์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพจะช่วยลดอัตราการป่วยจาก การรับประทานอาหาร การเลือกใช้ยาปฏิชีวนะที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เชื้อจุลินทรีย์เกิดการดื้อยาจึงต้องการหาสิ่ง ทดแทนที่มีประสิทธิภาพและผลข้างเคียงน้อยและเนื่องจากพบว่าเครื่องเทศโดยทั่วไปและใบของพืชบางชนิด จะแสดงทั้งคุณสมบัติต้านจุลชีพและสารต้านอนุมูลอิสระยับยั้งการเจริญเติบโตของแบ คทีเรียและจุลินทรีย์พืช ตระกูลวงศ์ Zingiberaceae เป็นวงศ์พืชสมุนไพรที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อรักษาอาการป่วยและใบมะเฟือง ซึ่งเป็นใบของพืชที่สามารถพบได้ทั่วไปจึงยกขิงและใบมะเฟืองซึ่งมีฤทธิ์ต้านจุลชีพ สามารถนํามารักษาโรค เกี่ยวกับแบคทีเรียได้ด้วยเหตุนี้จึงคํานึงถึงความสําคัญของขิงและใบมะเฟือง และทําการศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพ ของสมุนไพรเหล่านี้ต่อเชื้อ E.coli