ระบบแจ้งเตือนเด็กติดรถและติดตามรถด้วยGPS

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ไพรินทร์ อินอำไพ, ภัทรภร คำภูคำ, ฑิฆัมพร ศรีพรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภชัย แก้วขาว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคลองลานวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบแจ้งเตือนเด็กติดรถและติดตามรถ คืออุปกรณ์ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้แก้ไขปัญหาการลืมเด็กไว้ในรถรับส่งนักเรียนแล้วเป็นผลให้เด็กเป็นอันตรายถึงชีวิตโดยอาศัยการตรวจจากเซนเซอร์รับน้ำหนัก เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว และเซนเซอร์ตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยระบบจะเริ่มทำงานทันทีเมื่อปิดสวิตช์และถอดกุญแจออก ถ้ามีเด็กติดอยู่ในรถ เซนเซอร์รับน้ำหนักที่ซ่อนไว้บนเบาะรถทุกเบาะตรวจรับน้ำหนักกดทับได้ซึ่งน้ำหนักอาจเป็นน้ำหนักเด็ก หรือเด็กเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นภายในรถเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวจะทำงานทันทีหรือเซนเซอร์ตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากการหายใจของสิ่งมีชีวิต สามารถตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ เมื่อเซนเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งอ่านค่าได้หรืออ่านค่าได้ทุกเซนเซอร์จะส่งสัญญาณไปยังบอร์ด KidBright และบอร์ดจะสั่งการผ่านรีเลย์ไปยังชุดแจ้งเตือนไซเรนแสงและเสียง เพื่อขอความช่วยเหลือจะทำให้มีพลเมืองดีมาช่วยเหลือเด็กได้ทันท่วงที พร้อมลดกระจกรถลงทันทีเด็กก็จะไม่เป็นอันตรายและส่งข้อความเข้าแอปพลิเคชันไลน์ของคนขับรถ

NodeMCU ESP8266 เป็นตัวควบคุมการทำงานของ Module GPS ที่ตรวจจับค่าความเร็วและพิกัดในขณะที่เคลื่อนได้ผ่านแอป Blynk ระบบแจ้งเตือนเด็กติดรถและติดตามรถที่ผู้จัดทำออกแบบและสร้างขึ้นมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อประดิษฐ์ ระบบแจ้งเตือนเด็กติดรถและติดตามรถ

  2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบแจ้งเตือนเด็กติดรถและติดตามรถ

สรุปผลการดำเนินการได้ว่า ระบบแจ้งเตือนเด็กติดรถและติดตามรถเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบโดยใช้coding ในโปรแกรมKidBrigh IDE และ Arduino IDE ผลการทดสอบการทำงานของ Safety Child ในแต่ละระบบพบว่าเซนเซอร์รับน้ำหนักพบน้ำหนัก เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวพบความเคลื่อนไหวและเซนเซอร์ตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อเซนเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งอ่านค่าได้หรืออ่านค่าได้ทุกเซนเซอร์จะส่งผลไปยังบอร์ด KidBright บอร์ดจะสั่งการผ่านรีเลย์ไปยังชุดแจ้งเตือนไซเรนแสงและเสียง พร้อมลดกระจกรถลงและส่งข้อความเข้าแอปพลิเคชันไลน์ และ Module GPS จะส่งค่าไปยัง NodeMCU ESP8266 สามารถดูได้ผ่านแอป Blynk ของคนขับรถหรือผู้ปกครองและจากการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดสอบการทำงานของระบบแจ้งเตือนเด็กติดรถและติดตามรถจำนวน 15 คน พบว่ามีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.8 )